close up on people walking in the street Rejoignez-nous sur Facebook

Service du sang

Une femme médecin remplit des poches de sang

F.A.Q.

Wie mag bloed geven?Iedereen in goede gezondheid tussen 18 en 70 jaar mag bloed geven. Je eerste bloedgift moet echter gebeuren voor je 66ste verjaardag.  Tussen 66 en 70 jaar is eenbloedgift enkel toegelaten wanneer je laatste bloedgift dateert van minder dan 3 jaar geleden. beteffende de bloedplaatjes- en plasmagift, moet de eerste bloedgift gebeuren voor je 61ste verjaardag en de giften zijn toegelaten tot de dag voor je 66ste verjaardag.


Vóór elke bloedgift onderzoekt een arts de gezondheid van de bloedgever. Hij onderzoekt onder andere de lengte, het gewicht (minimaal 50kg) en de bloeddruk. De bloedgever moet een vragenlijst invullen.

Waarom moet men elke keer een medische vragenlijst invullen?Dankzij deze vragenlijst en de gestelde vragen door het bevoegd personeel, is het mogelijk te oordelen of de huidige gezondheidstoestand van de donor hem toelaat bloed te geven. Dit in het belang van de donor en de ontvanger.

Om deze reden bevat de vragenlijst ook vragen over eventuele recente ziekten, een chirurgische ingreep, de mogelijkheid op risicogedrag. Eerlijke en correcte antwoorden op al deze vragen zijn van uiterst belang voor de veiligheid op vlak van transfusie.

Duurt bloed geven lang?De bloedafname zelf duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Rekening houdend met de inschrijving, het medisch onderzoek en de rusttijd na de bloedgift, moet men ongeveer 30 minuten vrijmaken voor een bloedgift

Hoe hoog ligt de frequentie van de giften?

Elke persoon in goede gezondheid mag vier maal per jaar bloed geven mits een interval van twee maanden tussen 2 bloedgiften.
Bij een plasmagift en bloedplaatjesgift moet men een interval van twee weken respecteren, met maximum 24 giften per jaar.
De wachttijd tussen een bloedgift en een plasma- of bloedplaatjesgift is twee weken. 

Hoeveel bloed kan of mag men geven?De hoeveelheid afgenomen bloed varieert van donor tot donor maar is nooit meer dan 500 ml. Het bloed wordt opgevangen in een afnamezakje dat antistollings- en bewaarmiddel bevat. De gebruikte plastiek zak en naald, zijn bestemd voor eenmalig gebruik en worden na de bloedgift vernietigd. Er is dus geen enkel risico op besmetting.

Moet men nuchter zijn?Zeker en vast niet, een lichte maaltijd is zelfs aan te raden. Een te zware maaltijd verhoogt dan weer het vetgehalte in het bloed en is niet aangeraden.

Neemt men niet te veel bloed af?Een volwassen persoon heeft ongeveer, naargelang het gewicht en lengte, 4 tot 6 liter bloed. De hoeveelheid afgenomen bloed wordt aangepast naargelng het gewicht en de lengte van de bloedgever en vormt geen probleem voor volwassenen boven de 50 kg. Het organisme vervangt de hoeveelheid afgenomen bloed om het verlies te compenseren.

Wat is een autotransfusie?Het gaat hier over bloed geven bestemd voor zichzelf, dit in het vooruitzicht van een chirurgische ingreep. Gelieve met de bevoegde arts (chirurg, anesthesist) te praten wanneer een autotransfusie een mogelijkheid is voor u. De arts van het Bloedafnamecentrum is de enige die beslist of u in aanmerking komt voor een autotransfusie.


De hoeveelheid afgenomen bloed is echter beperkt, wanneer deze niet volstaat voor de interventie, moet de arts toch bloed van een andere donor gebruiken. Als gevolg van de grote veiligheid op vlak van transfusie en door een vooruitgang in medische technieken, waardoor er steeds minder transfusies nodig zijn, heeft autotransfusie sinds enkele jaren aan belang verloren.

Welke zijn de gebruikte analyses?Eerst en vooral zijn er een aantal analyses betreffende het onderzoek naar het overdragen van besmettelijke ziekten door transfusie: hepatitis B en C, AIDS en syfilis.


Tenslotte het bepalen van de bloedgroep, het aantal rode en witte bloedcellen en het aantal bloedplaatjes. Het onderzoek naar de antilichaampjes antimalaria wordt bij iedereen die in een zone van malarialijders verbleef uitgevoerd.

Word ik verwittigd wanneer een analyse niet goed is?Bij normale resultaten wordt men niet verwittigd. Echter, wanneer er zich een afwijking voordoet wordt de donor persoonlijk verwittigd. In enkele bijzondere gevallen wordt de donor uitgenodigd door de arts van het Bloedtransfusiecentrum om de uitslag te bespreken.

Doet het pijn wanneer ik bloed geef?Op het moment van de prik, voel je de naald nauwelijks. Het moment van de afname zelf is pijnloos.

Hoe lang heeft ons lichaam nodig om het afgenomen bloed te vervangen?Ons lichaam heeft één dag nodig om de verloren vloeistof en de witte bloedcellen te vervangen. Voor rode bloedlichaampjes verloopt dit proces trager en na 6 tot 8 weken heeft ons lichaam het afgenomen bloed vervangen. Tijdens deze periode ondervinden we niets speciaal.

Beïnvloedt het bloed geven de bloeddruk?Wanneer men bloed gegeven heeft daalt de bloeddruk een heel klein beetje maar stijgt later terug en stabiliseert snel. Bloed geven is dus geen behandeling tegen een te hoge bloeddruk.

Beschadigt een bloedafname de aders?

Neen, je kunt er enkel een klein litteken aan overhouden op de plaats waar regelmatig geprikt wordt.

Wat gebeurt er met mijn bloed wanneer deze een afwijking vertoont?Wanneer de analyses een abnormaal resultaat vertonen wordt het bloed vernietigd.

Zijn er speciale regels voor sportmensen?

Na een gift moet men het beoefenen van sport matigen. Een termijn van 12 uur is aangeraden bij volgende sporten:

Het is niet aangeraden in de afgelopen of volgende 24 uur: een belangrijke competitie te houden of volgende sporten te beoefenen: bergsport, deltavliegen, diepzeeduiken, speleologie.

Zijn er speciale regels voor automobilisten?

Er zijn niet echt regels, zolang men zich goed voelt is de rusttijd na de bloedafname voldoende om weer achter het stuur te gaan zitten.

Uit wat bestaan de bloedproducten?Het bloed bestaat uit bloedcellen of vormgevende elementen en plasma. Men gebruikt geen vol bloed meer voor transfusie. Vertrekkende van de vormgevende elementen, produceren we een concentraat van rode bloedcellen (erythocyten) en bloedplaatjes (trombocyten).


Uit plasma produceren we producten zoals stollingsfactoren, immoglobuline en albumine. Patiënten ontvangen enkel de onderdelen van het bloed die ze nodig hebben. Zo wordt elke bloedgift optimaal gebruikt en één enkele gift kan meerdere gewonden of zieken helpen.

Hoe lang kan bloed bewaard worden ?De bewaringstermijn varieert naargelang de componenten. Bloedplaatjes kunnen maar 5 dagen bewaard worden, rode bloedcellen 35 dagen en derivaten van plasma kunnen zelfs 2 jaar of langer bewaard worden.

Bestaat er "kunstbloed" ?Bloed is een vloeibaar orgaan met een complexe samenstelling. Het zal zonder twijfel nooit mogelijk zijn een soort synthetisch bloed te produceren die alle kenmerken omvat. Wanneer we verder zieken en gewonden die bloed nodig hebben willen behandelen kunnen we  niet stoppen met bloed geven.


De geniale genetische methode staat de dag van vandaag toe enkele derivaten van het plasma; zoals stollingsfactoren, noodzakelijk voor hemofiliepatiënten; artificieel te produceren. 

Volstaan de bloedgiften in België ?België is een land waar bloed in voldoende mate beschikbaar is. We stellen echter wel vast dat het aantal bloedgevers elk jaar daalt. Dit is te wijten aan het feit dat de medische selectiecriteria strenger geworden zijn. Om een zelfvoorziening aan bloed te behouden moet de Franstalige Dienst van het Bloed niet alleen rekenen op de trouw van de bestaande bloedgevers maar ook op nieuwe bloedgevers.

Zijn bloedgroepen die niet veel voorkomen kostbaar ?De verdeling van bloedgroepen van de bevolking ziet er als volgt uit:

De proportie van de behoefte aan erytrocytenconcentraat is bijna dezelfde. Maar in bepaalde gevallen, zoals bij bijvoorbeeld wisseltransfusie (exsanguinotransfusie) bij een pasgeborene, is er een grote behoefte aan bepaalde bloedgroepen. Hetzelfde bij spoedgevallen, waar de bloedgroep O Rh (D) negatief gebruikt wordt als universele bloedgroep.


Het omgekeerde bij de bloedlichaampjes van bloedgroep B en AB waar de behoefte klein is. Hun plasma daarentegen is kostbaar en redt levens. In elk geval zijn bloedgiften van elke bloedgroep onmisbaar.

Wanneer gebruiken we het bloed?We hebben vooral bloed nodig voor mensen die tijdens een zware operatie of een ongeval veel bloed hebben verloren.


Men heeft natuurlijk ook bloedproducten nodig om ziekten, die de productie van bloed aantasten, zoals bijvoorbeeld leukemie, te behandelen.

Verkoopt België bloed aan het buitenland?Neen, normaal zijn er geen overschotten die dit toelaten. Anderzijds verbiedt de wet elke winst op bloed. Niettemin kan België bij een grote behoefte aan bloed in het buitenland verzocht worden te helpen (bijvoorbeeld bij een aardbeving).

Waarom wordt bloed niet gratis verdeeld aan ziekenhuizen?Voor bloed geven krijgt men geen vergoeding, nochtans krijgen ziekenhuizen dit niet gratis. In werkelijkheid is de prijs van het bloed vastgesteld door de wet en dekt volgende kosten: de afname, de voorbereiding, de analyses, de opslag en de distributie van het bloed; voor al dit is er nood aan bekwaam personeel en performant materiaal.

Kan ik een ziekte oplopen wanneer ik bloed geef?Neen, enerzijds wordt de geschiktheid van de bloedgever grondig onderzocht alvorens hij bloed geeft. Anderzijds is er geen enkel risico op besmetting omdat we voor elke donatie steriel en uniek materiaal gebruiken. Dit geldt ook bij het geven van plasma en bloedplaatjes.

Zijn de Bloedproducten betrouwbaar?De Franstalige Dienst voor het Bloed doet al het mogelijke om een optimale veiligheid op het vlak van bloedtransfusie te verzekeren. De vragenlijst en de systematische analyses zijn maatregelen die het risico maximaal verminderen.

Het naleven van verschillende verwijderingprocedures van eventuele pathogene agenten tijdens de voorbereiding van de stabiele plasmaderivaten, vermindert het risico voor deze producten.

Om al de procedures in relatie met de activiteiten van de Franstalige Dienst van het Bloed te beheren werd een kwaliteitssysteem ontwikkeld.

Waar en wanneer kan ik bloed geven?Mobiele inzamelingen: alle plaatsen van bloedafname en hun uren zijn terug te vinden in één rubriek. Deze agenda wordt elke maand geactualiseerd. Je kan er ook de voor u dichtstbijzijnde bloedinzameling vinden. Ook voor de vaste Bloedtransfusiecentra zijn de uren, adressen en telefoonnummers terug te vinden onder de rubriek Agenda.
Het groene nummer is voor elke inlichting te uwer beschikking: 0800 92 245